maspex
sk   SK
cz   cz


Úplné znenie pravidiel súťaže na výrobky Mukates

Úplné znenie pravidiel súťaže na výrobky Mukates

„Hľadaj kupón vo vnútri – vyhraj jednu z 255 výhier od Sencor “


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Hľadaj kupón vo vnútri – vyhraj jednu z 255 výhier od Sencor“ (ďalej len „súťaž“). 

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.


Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: Maspex Slovakia Trade, s.r.o.

so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 82107

IČO: 45296138

(ďalej len „usporiadateľ“).


1. Termín a miesto konania súťaže: 


Súťaž prebieha od 1. 9.  2016 do 30. 11. 2016 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž bude rozdelená do časových úsekov, ktorými je kalendárny deň (ďalej len súťažný deň). Súťažný deň začína o 0:00:00 a končí o 23:59:59.


2. Účasť v súťaži: 


Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia než 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá si v dobe a v mieste konania súťaže v rámci jedného nákupu zakúpi výrobok „Mukates“  so súťažnou nálepkou (ďalej len „súťažný výrobok“). 


Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere ku spoločnosti usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, cena sa takémuto výhercovi neodovzdá. 


Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania kupónov, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.


                                                                                  

3. Výhry, ich uplatnenie a distribúcia: 


Celkovo je v súťaži výhier: 


                  200x kuchynských váh Sencor v pastelových farbách

                  50x tyčových mixérov Sencor v pastelových farbách

                  5x kuchynských robotov Sencor v pastelových farbách


Výhercom v súťaži (ďalej len „výherca“) je súťažiaci, ktorý nájde v súťažnom výrobku výherný kupón s názvom výhry a unikátnym kódom, vyplní všetky údaje na výhernom kupóne a zašle vyplnený kupón na adresu spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., Slovnaftská 102, PSČ 82107, Bratislava, Slovenská republika. Údaje na výhernom kupóne musí byť vyplnené zrozumiteľne, čitateľne a v tvare: meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo. Výherný kupón sa nesmie kopírovať a posielať viackrát. Každý výherný kupón má unikátny kód. Pre zaslanie výhier budú použité kontaktné údaje z výherných kupónov. 


Súťažiaci je povinný najneskôr do 31. 1. 2017 zaslať spol. Maspex Slovakia Trade s.r.o. svoje kontaktné údaje spolu s výherným kupónom. Pokiaľ tak neurobí, výhra prepadá bez náhrady.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercovi doručená Slovenskou poštou na adresu, ktorú výherca uvedie ako kontaktnú adresu na výhernom kupóne. Všetky výhry budú distribuované najneskôr do 28. 2. 2017, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Usporiadateľ nezodpovedajú za škodu vzniknutú používaním výhry. 4. Všeobecné podmienky: 


Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažnej hodnote. Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier behom prepravy. Reklamácie vád sa na výhry nevzťahujú. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. 

Výherca súťaže sa v prípade výhry nad 350 Euro zaväzuje odviesť zrážkovú daň z vecnej výhry podľa platnej legislatívy SR. 


Súťažiaci vyplnením údajov na výhernom kupóne a jeho zaslaním na adresu spoločnosti udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, PSČ 82107, IČO: 45296138, ako správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslanie výhier, ako i zasielania obchodných správ, informácii o priebehu tejto súťaže a ďalších marketingových akciách usporiadateľa i objednávateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení a to na dobu neurčitú, t. j. do odvolania súhlasu. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované.

Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11 ods. 1 a že bol poučený podľa ust. § 21 ods.

1 zák. č. 122/2013 Z.z ., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže účastník obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Odborárske námestie č.3, 81760 Bratislava 15. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, ak je žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu. 


Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na www.maspex.sk zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.


5. Súťažný výrobok


Súťaž sa vzťahuje na výrobky „Mukates“ so súťažnou nálepkou - Mukates Raňajková káva 255 g, Mukates Raňajková káva 170 g alebo Mukates sójový nápoj Natural 300 g. 


Úplné znenie pravidiel súťaže „Vyhraj štýlový skúter“ v sieti potravín CBA.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhraj štýlový skúter“ v obchodnej sieti potravín CBA. (ďalej len „súťaž“).


Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 Usporiadateľom súťaže je: Maspex Slovakia Trade, s.r.o.
so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 82107
 
IČO: 45296138
(ďalej len „usporiadateľ“)1. Termín a miesto konania súťaže:
 

Súťaž prebieha od 02.06. do 15.06.2016 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v sieti obchodov potravín CBA (ďalej len „miesto konania súťaže“). 


2. Účasť v súťaži:
 

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia než 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá si v dobe a v mieste konania súťaže v rámci jedného nákupu zakúpi 2 ľubovoľné produkty džúsov a nápojov značky Caprio,
pošle pokladničný blok s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, tel.číslo) na adresu Maspex Slovakia Trade s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07  Bratislava  budete zaradený do súťaže o výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania bločkov, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.


3. Výherca, výhry v súťaži:


1x štýlový skúter

10 x 3 bal. Caprio sirup


4. Žrebovanie, oznámenie a predanie výhier
 

Žrebovanie prebehne do 24.6.2016 v sídle usporiadateľa. Pre oznámenie výhry budú použité údaje z pokladničného bloku.

 


Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom kuriéra, či pošty na adresu, ktorú výherca uvedie ako korešpondenčnú adresu. Všetky výhry budú distribuované najneskôr do 31.7.2016, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier.


Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Súťažiaci môže vyhrať výhru iba raz.5. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažnej hodnote. Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier behom prepravy. Reklamácie vád sa na výhry nevzťahujú.
 


Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Výherca súťaže sa v prípade výhry nad 350 Euro zaväzuje odviesť zrážkovú daň z vecnej výhry podľa platnej legislatívy SR.
 

Súťažiaci zaslaním pokladničného bloku udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, PSČ 82107, IČO: 45296138, ako správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslanie výhier, ako i zasielania obchodných správ, informácii o priebehu tejto súťaže a ďalších marketingových akciách usporiadateľa i objednávateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., a to do jeho odvolania. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámení so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzn. najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojím osobným údajom, právo na ich opravu, že má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. V prípade pochybností o dodržovaní práv správcom sa účastník môže na správcu obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Odborárske námestie č.3, 81760 Bratislava 15. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, ak je žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu.

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na www.maspex.sk zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.

6. Súťažný výrobok

Súťaž sa vzťahuje na celé portfólio výrobkov značky Caprio.


V Bratislave dňa 20.5.2016

 

 

 

Skúter


J.Pavláková

Púchov10 x 3 krt caprio sirup

R. Ondrejková

Likavka

B.Macko

Ružomberok

E. Marková

Slanec

M.Juhászová

Kráľovský Chlmec

H.Árvová

Malacky

J.Meszáros

Nitra

J.Potroková

Vrbové

E. Brodanská

Kežmarok

Ž. Labancová

Rimavská Sobota

J. Spirkopforová

Nová Lesná

 

Copyright © Maspex Slovakia Trade s.r.o.